Algemene Voorwaarden

Welkom bij Alexis Fox!

alexisfoxxx.be of alexisfoxxx.nl is een onderdeel van:

GOED GEZELSCHAP
(0645.597.851)
Waterpolder 2a (postadres)
Middelburg
0032.468.359.783
info@alexisfoxxx.be


Klik hier om het herroepings formulier te downloaden.

De huidige Algemene Voorwaarden
reguleren het gebruik van alle producten en diensten van Alexis Fox,
Inclusief   de inhoud ervan.

DOOR HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE
VAN ALEXIS FOX (INCLUSIEF DE INHOUD) EN/OF PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN,
GAAT U AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VOLGEN, AAN
BELEIDSMAATREGELEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEVOEGD, EN DE EVENTUELE
HIERZIENINGEN OF WIJZIGINGEN AAN WELKE DEZE KUNNEN ONDERWORPEN WORDEN.
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, OF U WILT NIET
BEGRENST WORDEN DOOR DEZE, GEBRUIK DAN DE WEBSITE VAN ALEXIS FOX, OF
DIENSTEN NIET. Alexis Fox behoudt zich het recht voor om te allen tijde
de Algemene Voorwaarden te updaten naar eigen inzicht, om zo rekening te
houden met legale, industrie-gerelateerde of andere wijzigingen in de
status quo. De meest recente geüpdatete versie van de Algemene
Voorwaarden is altijd beschikbaar op de “alexisfoxxx.be” website.
Echter, het bedrijf is niet verplicht de gebruikers te informeren over
updates in de Algemene Voorwaarden. Daarom raden we alle gebruikers aan
de overeenkomst te lezen op een consistente manier. De documenten zijn
van kracht op de datum van de laatste update.

1. Definities

Waar vermeld staat in de Algemene
voorwaarden “U”, “Uzelf”, en “gebruiker” verwijst naar u, de gebruiker
van de website van Alexis Fox, de inhoud en de producten en diensten
ervan, en “Uw”, zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden. Verder,
“Wij”, “Ons” en “Alexis Fox” verwijst naar Alexis Fox zal bijgevolg ook
zo geïnterpreteerd worden. “Gebruikersinformatie” verwijst naar de
persoonlijke details die verzameld kunnen worden door ons op
Alexisfoxxx.be en/of tijdens de registratie en/of tijdens de verwerving
van Alexisfoxxx.be  diensten. “Onze website” verwijst naar de website
“Alexisfoxxx.be” en alle geassocieerde webpagina’s. Echter, “Alexis Fox
site”.

2. Intellectuele Eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken
en andere intellectuele eigendomsrechten van materialen of inhoud,
geleverd als onderdeel van de Alexis Fox site, blijft te allen tijde,
onvoorwaardelijk bij ons of onze licentiegevers. U bent niet toegestaan
om dit materiaal of inhoud te gebruiken zonder toestemming door ons of
onze licentiegevers. Bovendien, bent u enkel toegestaan dergerlijk
materiaal te gebruiken op de manier beschreven in de Algemene
Voorwaarden. U zal niet kopiëren, reproduceren, distribueren,
commmercieel exploiteren, noch op enige andere vorm baten of winst maken
van dergelijke materialen, noch zal u helpen/faciliteren van derden aan
de acties zoals die hierboven vermeld.

3. Schending van onze Voorwaarden

Het niet naleven van de voorwaarden
vermeld  en/of deelname aan activiteiten die indruisen tegen of
anderszins gedoogd door deze gebruiksvoorwaarden maken u aansprakelijk
voor juridische vervolging .

Gelieve overtredingen op de huidige Algemene Voorwaarden. Kunt u contact met ons opnemen door de mailen of te bellen.

4. Links

Onze internetsite bevat links naar
andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en
laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden
onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite
verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die
persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze algemene voorwaarden heeft
alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze
internetsite.

5. Aansprakelijkheid

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR
SCHADE AAN GEBRUIKERSOF DERDEN OF HARDWARE DAT VEROORZAAKT IS DIRECT,
INDIRECT NOCH PER ONGELUK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK
VAN ONZE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN? INCLUSIEF HET DONWLOADEN VAN
MATERIAAL DOOR ONZE DIENSTEN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE
AAN GEBRUIKERS OF DERDEN ALS EEN GEVOLG VAN HET ONVERMOGEN VAN HET
GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF ONZE WEBSITE EN/OF ONZE PRODUCTEN, NOCH
DIRECT, INDIRECT, PER ONGELUK, NOCH IN VERBAND MET DEZE GEBEURTENIS.
VANDAAR DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN
RISICO IS. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE SCHADE AAN UW
COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT
RESULTEERT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN.

U BEGRIJPT, EN GAAT AKKOORD DAT HET
GEBRUIK VAN DE ALEXIS FOX SITE, ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN OP UW
VERANTWOORDELIJKHEID IS EN DAT ALEXIS FOX WEBSITE, DIENSTEN EN PRODUCTEN
AANGEBODEN WORDEN “ZOALS ZE ZIJN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. U ACCEPTEERD
EN AANVAARDT DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE BESCHIKBAARHEID
EN/OF FUNCTIONALITEIT VAN DE WEBISTES VAN DERDEN EN/OF MATERIAAL WAAR U
TOEGANG TOE HEEFT VIA DE ALEXIS FOX SITE.

5.1 Derde Partijen

Wij keuren niet goed, noch zullen
wij verantwoordelijk gesteld worden, noch aansprakelijk voor enige
inhoud, reclame, product of dienst op, of beschikbaar via websites van
derden.

Alle transacties tussen u en een
derde partij gevonden op of via de Alexis Fox Site, met inbegrip van
betaling voor en levering van producten, diensten en alle andere termen,
voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke
transacties, zijn gemaakt tussen U en de entiteit in kwestie. Daarom, 
zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies/schade van
welke aard ook, die voortvloeien uit dergelijke transacties.

5,2 Uitsluiting van Garantie

Alexis fox  vertegenwoordigen niet, noch garanderen u dat:

• (a) Uw gebruik van de diensten en producten zullen voldoen aan uw wensen;

• (b) Uw gebruik van de diensten en producten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten of virussen zullen zijn;

• (c) Alle informatie die u verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de diensten en producten correct of betrouwbaar zal zijn;

Geen advies of informatie,
mondeling of schriftelijk, verkregen door U van Alexis Fox, via of uit
Onze dienstverlening zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk
vermeld in de voorwaarden.

Alexis Fox ontkent uitdrukkelijk
alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet
of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete
garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel en niet-inbreuk.

6 Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt
hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.  
 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit
aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de
ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument
heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.    De
consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.  
 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van
het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze
kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.  
 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht
dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of
elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de
consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat
gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het
moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis.

7.    De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten
of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor
verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
levering van stadsverwarming, indien:
a.    de ondernemer de
consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht,
de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping
niet heeft verstrekt, of;
b.    de consument niet uitdrukkelijk om
de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water,
elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.    De consument draagt geen kosten voor de volledige of
gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde
digitale inhoud, indien:
a.    hij voorafgaand aan de levering ervan
niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van
de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c.    de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7.Uitsluiting herroepingsrecht

De
ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:
1.    De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

6. Feedback

Als onderdeel van ons streven naar
uitmuntendheid, Alexis Fox verwelkomt uw opmerkingen en suggesties over
bepaalde of alle van de voorwaarden en vermelde regels op de huidige
Algemene Voorwaarden. Om bij te dragen met uw commentaar / suggestie,
stuur een e-mail naar: info@alexisfoxxx.be